Waarom een Synchro taxatie?

U kunt er op rekenen dat taxatierapporten van Synchro Taxaties consciëntieus worden uitgewerkt en volledig voldoen aan de vakbekwaamheidseisen die worden gesteld door NRVT, RICS, TEGoVA en NVM.

Het taxatie stappenplan

Voorbereiding

De start van de taxatie werkzaamheden begint met het waarderingsvraagstuk te inventariseren. Een taxateur dient namelijk te weten wàt er getaxeerd moet worden, voor wìe en ook waarom. Gaat het om aan- of verkoopdoeleinden of is er sprake van een fiscaal vraagstuk? Taxaties voor financieringsdoeleinden komen het meest voor.

Opdracht vastleggen

Na het voltooien van de voorbereidingsfase wordt de taxatie opdracht schriftelijk vastgelegd waarbij uitvoerig wordt ingegaan op onder andere de taxatie uitgangspunten, de eventuele bijzondere taxatie uitgangspunten en de methoden van waarderen.

Tevens worden tegelijkertijd object/pandgegevens opgevraagd zoals bijvoorbeeld kadastrale gegevens, bestemmingsplangegevens, bodemonderzoekgegevens, meetcertificaten, meerjarenonderhoudsplan, opgave eigenaarslasten, bouwkundige gegevens en onderhoudskosten. Normaliter bestudeert de taxateur de ontvangen gegevens voordat opname plaatsvindt. In dat geval wordt er namelijk een compleet beeld gevormd van de object/pandkenmerken die van belang kunnen zijn ten tijde van de daadwerkelijke opname.

Opname/schouwing

De taxateur maakt in overleg met de opdrachtgever een afspraak tot opname / schouwing. Zodoende krijgt de taxateur een indruk van de locatie (omgeving), de bouwaard van het te taxeren object en de functionaliteit van het getaxeerde. Hierbij vindt normaliter een opname van zowel binnen als buiten plaats. Door de opname/schouwing wordt er onder meer een indruk gevormd over hoe het object gebouwd en ingedeeld is, wat de eventuele voor- en nadelen van het getaxeerde zijn en hoe courant de locatie is.

Uitwerken taxatierapport

Het uitwerken van de rapportage kan na de opname/schouwing beginnen. Hierbij wordt nogmaals de ontvangen informatie bestudeerd en vergeleken met de feitelijke situatie gedurende de opname/schouwing. De taxateur vormt zich een mening omtrent het te taxeren object en bepaalt de meest optimale aanwending van het object (Highest And Best Use).

Om vervolgens tot een goede waardering te kunnen komen worden aan de hand van de oppervlakken, uiterlijke kenmerken, locatie en diverse andere factoren referenties gezocht. Dit betreffen transacties van objecten die in zekere zin te vergelijken zijn met het te taxeren object. Daarnaast wordt het getaxeerde veelal gewaardeerd volgens de inkomstenmethode en worden een 2-tal rekenmethodieken uitgewerkt. Dit zijn de NAR-methode en de DCF-methode.

De uitkomsten van de inkomstenmethode (NAR – DCF) en de vergelijkende methode (comparatieve methode) dienen nagenoeg een gelijke waarde op te leveren.

Uitbrengen taxatierapport

Afhankelijk van de aard van de opdracht wordt vaak een concept taxatierapport uitgebracht aan de opdrachtgever zodat deze de gehanteerde (bijzondere) taxatie uitgangspunten kan controleren op juistheid.

Na een eventuele toelichting dan wel na een eventuele gefundeerde aanpassing van het conceptrapport wordt de definitieve versie van het taxatierapport vastgesteld. Uiteraard is dit taxatierapport voorzien van een zogenaamde plausibiliteitsverklaring van een niet bij Synchro Taxaties werkzame controlerend taxateur (en daardoor volledig onafhankelijk en objectief).

After sales

Vanzelfsprekend kan de taxateur, indien de opdrachtgever dat wenst, nog een nadere persoonlijke toelichting verstrekken omtrent het taxatierapport en de getaxeerde waarde nader onderbouwen.

Direct een afspraak maken?