Edisonweg kavel 1C9, Vlissingen

onder optie

Details

Overdracht

Vraagprijs
prijs op aanvraag
Status
Onder optie
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bouwgrond

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
9.342 m²

Bouwgrond

Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte
Procentueel
75
Bouwhoogte
1200

Omschrijving

Te koop
In het deelgebied Kanaalzone (projectgebied Kenniswerf), aan de Edisonweg, worden woon-/werkkavels uitgegeven. Tegen nader over een te komen voorwaarden en condities is het bespreekbaar om de kavels niet direct gesitueerd aan het Kanaal door Walcheren (totaal 5 stuks) enkel als werk-/bedrijf... lees meer

Te koop
In het deelgebied Kanaalzone (projectgebied Kenniswerf), aan de Edisonweg, worden woon-/werkkavels uitgegeven. Tegen nader over een te komen voorwaarden en condities is het bespreekbaar om de kavels niet direct gesitueerd aan het Kanaal door Walcheren (totaal 5 stuks) enkel als werk-/bedrijfskavel in te richten. Van de 5 kavels met zicht op het water (Kanaal door Walcheren) staat op één kavel het zogenaamde watergebouw. Verkoper heeft de voorkeur dat het watergebouw gehandhaafd blijft en niet gesloopt wordt. De afmeting per kavel is circa 696 m² tot 850 m² waarvan tenminste 30% van de bebouwing bedrijfsvloeroppervlak dient te zijn. De uitgeefbare grond heeft een oppervlakte van in totaal circa 9.300 m². Met uitzondering van de kavel met het zogenaamde watergebouw worden de kavels in fiscale zin in bouwrijpe staat aangeboden. De infrastructuur naar en van de kavels is door verkoper aangelegd. Voor eigen rekening en risico van koper is de realisatie van een woning en bedrijfsruimte (na verstrekking van de nodige vergunningen).

Bereikbaarheid en voorzieningen
De kavels zijn goed bereikbaar gesitueerd direct nabij de toe-/en afrit van de rijksweg A-58 (Vlissingen-Breda) en het gemeentelijke en provinciale wegennetwerk. Het openbaar vervoer is goed bereikbaar middels een bus-/en treinverbinding op loop-/ fietsafstand. Het doorgaande fietspad langs het kanaal richting Oost-Souburg en Middelburg grenst aan de kavels met zicht op het water.

Kadastrale gegevens
De kavels worden voor rekening van verkoper kadastraal ingemeten.

Bestemming
Binnen het bestemmingsplan Kenniswerf-West heeft het deelgebied Kanaalzone een vigerende bestemming “Bedrijf” (artikel 3.1) aangevuld met een specifieke functieaanduiding voor de beoogde bedrijfshuisvesting en eventueel woningen, uitsluitend in combinatie met een bedrijf. In het bestemmingsplan wordt uitgegaan van een aaneengesloten bebouwing van woning met bedrijf/kantoor (woon-/werkkavel). Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1”en deels ook “Waterstaat”. Ook is bepaald, dat naast de toegelaten bedrijven in de Staat van Bedrijven, kennisintensieve bedrijven en kantoren toegestaan zijn, zoals dat in het van toepassing zijnde beleidskader voor de Kenniswerf staat aangegeven. De maximale bouwhoogte is 12 meter en het maximale bebouwingspercentage is 75%. Bebouwing onder het maaiveld (waaronder kelders) wordt niet toegestaan, dit met uitzondering van de funderingsconstructie. Uitgangspunt is dat parkeren op eigen terrein wordt geregeld.

Beeldkwaliteit
Tegelijkertijd met de partiële herziening van het bestemmingsplan is het beeldregieplan vastgesteld ( zie de bijlagen). De koper/de initiatiefnemer werkt in overleg met de gemeente e.e.a. verder uit. Samenwerking met een architect is hierbij gewenst. Het bouwplan wordt beoordeeld door het Ambtelijk Toets Team (voorheen welstandscommissie).

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen kavels
De grootte van de woon-/werkkavels bedraagt circa 696 m² tot 850 m². De oppervlakte per kavel ligt nog niet vast en is mede afhankelijk van de wensen van de koper. Voor verkavelingsvoorstel zie bijlagen.

* Ter plaatse van kavel 1c6 is een zogenaamd watergebouw gesitueerd. Deze maakt onderdeel uit van de te verkopen kavel en kan gebruikt worden als woonruimte. De voorwaarde voor bedrijfsvestiging op dezelfde kavel blijft van kracht.

Na verificatie door het kadaster worden meer-/minder m² verrekend.

Voor de ligging van de kavels binnen het deelgebied Kanaalzone zie de bijlagen met het verkavelingsvoorstel.

Koopsom
€ 157,-- per m² k.k. exclusief BTW voor de kavels langs de Edisonweg.
€ 209,-- per m² k.k. exclusief BTW voor de kavels aan de kanaalzijde.

Er is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).
Genoemde prijzen zijn per prijspeil 1 januari 2024 en worden jaarlijks met 1,5% geïndexeerd. Kosten koper omvat de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele financieringskosten.

Een nader te bepalen kavel met het zogenaamde watergebouw valt waarschijnlijk onder de sfeer van overdrachtsbelasting (0%, 2% of 10,4% ter bepaling van de belastinginspecteur). De precieze regeling wordt bezien met de behandelend notaris.

Notaris
Keuze koper.

Waarborgsom
Een waarborgsom ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een tussenrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Eigendomsoverdracht
In overleg.

Bijzonderheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het plangebied en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, waterschap en/of andere overheden of instanties.

De bodem op deze locatie is geschikt of zal geschikt gemaakt worden voor de functie werken-wonen. Uit onderzoek is gebleken dat de bodem op sommige plaatsen zodanig verontreinigd is met immobiele verontreinigingen dat over sanering aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. Een saneringsplan wordt door de gemeente opgesteld en besproken met het bevoegde gezag. De meerkosten die ontstaan door een eventuele sanering zijn voor rekening van de gemeente, maar kunnen ook worden afgekocht. Uitgangspunt hierbij is een functionele bodemsanering (saneren op basis van de gebruiksfunctie/bouwplan).
Dit houdt in dat de aanwezige immobiele verontreiniging geïsoleerd wordt d.m.v. het aanbrengen van een leeflaag met geschikte grond of een andere duurzame afdeklaag zoals asfalt, klinkers, tegels of de betonvloer van bebouwing. Hiermee wordt contact met de eventueel achterblijvende sterk verontreinigde grond voorkomen. Deze saneringsmaatregel wordt beschreven in de Circulaire bodemsanering. De Circulaire bodemsanering geeft de uitwerking van het saneringsresultaat welke de Wet bodembescherming vereist.

Op het moment dat in de bodem gegraven wordt (dieper dan 100 cm) of bijvoorbeeld t.b.v. sonderingen of funderingspalen in de bodem wordt geboord, is onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten noodzakelijk. Eventueel dienen werkzaamheden onder begeleiding uitgevoerd te worden. De kosten voor het onderzoek zijn voor rekening van de gemeente, maar kunnen worden afgekocht. Nadat het bouwplan van een kavel is vastgesteld dient voornoemd onderzoek plaats te vinden. De aannemer is verplicht veilig te werken en moet daarvoor de benodigde middelen inzetten. De gemeente dient in het kader van de openbare orde en veiligheid toezicht te houden op de werkzaamheden.
T.b.v. ruimtelijke plannen is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar verkeers-, industrie- en railverkeerslawaai. Naar aanleiding daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 4 juni 2013 hogere waarden vastgesteld voor onderwijsgebouwen en bedrijfswoningen in het gebied Kenniswerf. Dit wil zeggen dat bij aanvraag omgevingsvergunning voldaan dient te worden aan het Bouwbesluit.

Voor water en elektra dient koper voor eigen rekening aansluitingen aan te vragen via www.huisaansluitingen.n(www.mijnaansluiting.nl). Voor riolering dient koper voor eigen rekening een aansluiting aan te vragen bij de gemeente. Per 1 juli 2018 worden door de netbeheerder geen nieuwe gebouwen meer aangesloten op het gasnet. Voor grootverbruikers geldt een uitzondering.
Alle nutsvoorziening liggen momenteel in de Edisonweg. Bij het bouwrijp maken van het plangebied Edisonweg-Noord worden nutsvoorzieningen verder aangelegd. De koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de nutsaansluitingen zoals elektra en water. Dit begint met het aanvragen van de bouwstroom en bouwwater. Bij voorkeur gelijktijdig met de aanvraag Omgevingsvergunning.
De tarieven aansluitkosten kunt u vinden via Enduris (https://www.enduris.nl/consument/tarieven.htm) en DNWG (https://www.dnwg.nl/aansluiting.htm) en op de website van de gemeente Vlissingen (https://www.vlissingen.nl/inwoner/digitaal-loket/product/rioolaansluiting-227/section.htm).

Voor de gemeentelijke legeskosten moet rekening worden gehouden met circa 2% van de bouwsom. Eventuele andere leges (provincie en/of het waterschap) kunnen ook verschuldigd zijn.
Voor zover daar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken zijn de Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg 2023 van toepassing (zie bijlagen).

Deze informatie heeft tot doel om de koper te informeren en te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper een onderzoekplicht.

De koper dient een gescheiden rioleringsstelsel op eigen terrein te maken. Indien de koper toegestane verontreinigde stoffen wenst te lozen dan dient de koper voorzieningen daarvoor te treffen voordat er lozing via DWA (vuilwater) kan plaatsvinden.

Het HWA (hemelwater) dient op eigen terrein te worden opgevangen en koper dient hiervoor een aanvraag bij de gemeente in te dienen.

Voor het verkrijgen van een inrit op de bestaande of nieuw aan te leggen openbare weg dient de koper een vergunning aan te vragen bij de gemeente Vlissingen. Het is gebruikelijk dat dit onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvergunning waarin ook de nieuwe bebouwing wordt geregeld.

Initiatiefnemers van bouwplannen dienen zelf een gericht en specifiek sonderingsonderzoek uit te laten voeren naar de draagkracht van de bodem. Dit onderzoek is nodig voor de constructeur om de juiste fundatie van de bebouwing te bepalen.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Plattegronden

Brochures

Streetview

Locatie

Contact opnemen