Stelleweg 6, Heinkenszand

verkocht

Details

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Bouwperiode
1906-1930

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
26.157 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
1.138 m²

Buitenruimte

Ligging
Landelijk gebied

Omschrijving

Te koop
Rijks- monumentale woonboerderij, grote schuur en een zogenaamde "bakkeet”, waarin een kleine wooneenheid is gerealiseerd. De opstallen zijn gelegen op een perceel met een oppervlakte van 26.157 m².

Introductie
Namens de eigenaar, de Provincie Zeeland, heeft Synchro de opdracht gekregen ... lees meer

Te koop
Rijks- monumentale woonboerderij, grote schuur en een zogenaamde "bakkeet”, waarin een kleine wooneenheid is gerealiseerd. De opstallen zijn gelegen op een perceel met een oppervlakte van 26.157 m².

Introductie
Namens de eigenaar, de Provincie Zeeland, heeft Synchro de opdracht gekregen om het object te verkopen in de huidige staat. De Provincie Zeeland heeft vanwege de aanleg van nieuwe aansluitingen van de N-62 (Sloeweg) met de rijksweg A-58 gronden behorende tot het voornoemde object aangekocht. Aangezien de aanleg van deze wegen inmiddels is afgerond kan de voormalige boerderij met onder- en resterende oppervlakten omliggende grond weer worden verkocht. Het object zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

Objectgegevens
De opstallen zijn omstreeks 1906 en 1907 gebouwd.
De gebruiksoppervlakten zijn per bouwlaag en functie*:

-1: kelderruimte: 12,0 m²
Begane grond:
Wonen: 99,40 m²
Serre: 21,90 m²
“Bakkeet”: 123,60 m²
Schuur: 421,0 m²

1e verdieping:
Wonen: 73,80 m²
Opslag: 368,10 m²

2e verdieping:
Zolder/vliering: 18,10 m².

* het feitelijke gebruik hoeft niet te betekenen dat dit correspondeert met de vigerende bestemming conform het bestemmingsplan.
Een NEN2580 meetrapport is opgenomen in de dataroom.

Kadaster
Gemeente: Borsele
Sectie: Z
Nummer: 1468 en 1471
Grootte: 7.907 m² (voorlopig) respectievelijk 18.250 m² (voorlopig).

De definitieve inmeting volgt nog.

De kadastrale informatie is opgenomen in de dataroom.

Grondstatus
Eigen grond.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de in de dataroom opgenomen akte van levering van 20 februari 2013.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.
Het eindrapport verkennend en afperkend bodemonderzoek zijn opgenomen in de dataroom. Aan de noordzijde van de losstaande woning is een met zand afgevulde voormalige ondergrondse HBO/dieselolie-tank aanwezig.

Asbest
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de onroerende zaken met asbest komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.
De asbestinventarisatie type A conform SC-540 is opgenomen in de dataroom.

Bouwkundige staat
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bouwkundige toestand van het verkochte. Bouwkundige gebreken komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.
De bouwkundige keuring van de opstal is opgenomen in de dataroom.

Oplevering
Het object, de percelen worden expliciet verkocht en opgeleverd in de huidige staat “as is where is”, doch vrij van huur, leeg, ontruimd en bezemschoon.

Energielabel
De opstal heeft een energielabel G en heeft een geldigheid tot 5 november 2029.

Rijksmonument
Het opstal is bekend onder monumentnummer 9993 in het Rijksmonumentenregister. De inschrijving is opgenomen in de dataroom. Ook de bouwhistorische opname en archeologisch bureauonderzoeksrapport zijn opgenomen in de dataroom.

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)
Het woonhuis ligt boven de saneringsdrempel van 65 decibel. Het berekende geluidsniveau buitenzijde woning is 68 decibel (zie geluidmaatregelenkaart op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg). Op basis van de berekeningen zal in opdracht van Rijkswaterstaat ingenieursbureau Nibag het akoestische en bouwtechnische onderzoek uitvoeren waarmee wordt berekend hoeveel geluid de gevel van de woning tegenhoudt. Op basis hiervan wordt bepaald of de woning geluidisolatie nodig heeft. De eventueel beoogde geluidswerende maatregelen worden op kosten van Rijkswaterstaat uitgevoerd (wanneer er door achterstallig onderhoud of gebreken extra werkzaamheden nodig zijn voor het aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de woningeigenaar, als deze de isolatie wil laten aanbrengen).

Niet eigen gebruik
Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

Bestemmingsplan
“Wonen”.
Vigerend bestemmingsplan: Verdubbeling Sloeweg 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Borsele op 20 december 2013.

Zakelijke lasten 2020 (peiljaar 2019)
WOZ-waarde 01-01-2019: 387.000,-
Waterschap: € 217,91
OZB (eigenaren): 437,94.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat de opstallen tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting / BTW
Ter zake van de levering van de onroerende zaken is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (2% t.a.v. woningen en aanhorigheden zoals tuin, garage en schuur tot en met 31-12-2020) verschuldigd. Vanaf 1 januari 2021 geldt er mogelijk een nieuw tarief van de overdrachtsbelasting. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters (onder voorwaarden), een 2% tarief voor woningen dat als hoofdverblijf dient en 8% voor niet woningen, woningen verkregen door niet-natuurlijke personen en woningen verkregen door natuurlijke personen die de woning niet als hoofdverblijf gaan gebruiken. Laat u zelf goed informeren door een deskundige hieromtrent.

Onderzoek plicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bezichtigingen
Vanwege de lockdown gaan de eerder gecommuniceerde vaste bezichtigingsmomenten niet door.

U dient vooraf bij de makelaar aan te geven wanneer u wilt bezichtigen en u mag gezien het Corona protocol met niet meer dan 2 personen tegelijk komen. Zonder aanmelding vooraf en bij overtreding van het Corona protocol mag de makelaar u de toegang weigeren tot de opstallen. Bezichtigingen zijn uitsluitend mogelijk op de door de makelaar aangegeven kijkendagen.

Bijzonderheden
De verkoper dient voordat hij kan beslissen of hij al dan niet gunt in het bezit te zijn van een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) van de bieder, welke verklaring niet ouder mag zijn dan twee maanden. Daarnaast kan verkoper in het kader van de Wet Bibob een onderzoek doen naar de achtergronden van de gegadigde koper. De gegadigde koper verklaart hieraan volledige medewerking te verlenen.
Verkoop vindt plaats onder de ontbindende voorwaarden dat:
- verkoper uiterlijk zes weken na gunning niet de benodigde toestemming van het College van Gedeputeerde Staten voor de verkoop heeft ontvangen; en/of
- verkoper zich niet kan verenigen met de door koper overhandigde VOG-verklaring en/of uit het integriteitsonderzoek van de verkoper en/of het Landelijk Bureau Bibob een negatief advies komt (uitsluitend ter beoordeling van verkoper).

Deze verkoop betreft een reguliere onderhandse verkoop en geen verkoop bij inschrijving. Dit betekent dat zodra er een bieding is ontvangen verkoper het bod kan accepteren onder voorbehoud van de bovengenoemde ontbindende voorwaarden. Biedingen die later worden ontvangen kunnen dan niet meer in behandeling worden genomen tenzij de eerdere bieding wordt afgewezen dan wel geen gunning plaats vindt. Indien verkoper “onder bod” is, kunnen kandidaat kopers echter wel hun bieding uitbrengen waarbij deze op volgorde van binnenkomst worden genoteerd.

Bij verkoop van woningen geldt tevens een zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Dit houdt in dat een koopovereenkomst pas tot stand komt nadat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Tevens geldt er voor particuliere kopers 3 dagen bedenktijd nadat de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst door koper is ontvangen.

Zekerheidsstelling
De bieder aan wie is gegund, dient binnen vier (4) dagen na de dag van gunning een bankgarantie aan de notaris af te geven gelijk aan tien procent (10%) van het door hem uitgebrachte bod.

Vraagprijs
€ 375.000,- k.k.

Documenten objecten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden. De toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verstrekt na contact met ons kantoor en vindt enkel plaats na toestemming van de verkoper.

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Locatie

Contact opnemen