Stelledijk 40-42, 's-Heer Arendskerke

verkocht

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Bouwjaar
2001
Bouwperiode
1906-1930

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
10.540 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
534m²

Buitenruimte

Ligging
Landelijk gebied

Omschrijving

Te koop
Woonboerderij met aangebouwde stal waarin een aparte wooneenheid is gerealiseerd, een losstaande bouwvallige garage en een losstaande schuur met smeerput (Stelledijk 40) + een bijgebouw betreffende een voormalige schuur waarin woonvoorzieningen zijn aangebracht (Stelledijk 42) op een perceel... lees meer

Te koop
Woonboerderij met aangebouwde stal waarin een aparte wooneenheid is gerealiseerd, een losstaande bouwvallige garage en een losstaande schuur met smeerput (Stelledijk 40) + een bijgebouw betreffende een voormalige schuur waarin woonvoorzieningen zijn aangebracht (Stelledijk 42) op een perceel van 10.540 m².

Introductie
Namens de eigenaar, de Provincie Zeeland, heeft Synchro de opdracht gekregen om het object te verkopen in de huidige staat. De Provincie Zeeland heeft vanwege de aanleg van nieuwe aansluitingen van de N-62 (Sloeweg) met de rijksweg A-58 gronden behorende tot het voornoemde object aangekocht. Aangezien de aanleg van deze wegen inmiddels is afgerond kan de voormalige boerderij met onder- en resterende oppervlakten omliggende grond weer worden verkocht. Het object zal vrij van huur en gebruik worden opgeleverd.

Objectgegevens
De opstal Stelledijk 40 is omstreeks 1920 gebouwd en de opstal Stelledijk 42 omstreeks 2001.

De bijbehorende gebruiksoppervlakten zijn per bouwlaag en functie*:

Stelledijk 40:
-1: kelderruimte: 8,8 m²
Begane grond:
Schuur: 155,4 m²
Wonen: 144,3 m²
1e verdieping:
Schuur: 60,8 m²
Wonen: 60,8 m²

Stelledijk 42:
Begane grond:
Wonen: 70,5 m²
1e verdieping:
Zolder: 32,9 m².

* het feitelijke gebruik hoeft niet te betekenen dat dit correspondeert met de vigerende bestemming conform het bestemmingsplan.

Een NEN2580 meetrapport is opgenomen in de dataroom.

Kadaster
Stelledijk 40-42:
Gemeente: Goes
Sectie: U
Nummers: 185 (gedeeltelijk), 515 en 516
Grootte: 30 m² (ingeschat) respectievelijk 6.680 m² respectievelijk 3.830 m².

De definitieve inmeting volgt nog.
De kadastrale eigendomsinformatie en kadastrale kaarten zijn opgenomen in de dataroom.

Grondstatus
Eigen grond.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de in de dataroom opgenomen akten van levering d.d. 29-04-2011.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.
Het verkennend bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek zijn opgenomen in de dataroom.

Asbest
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de onroerende zaken met asbest komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.
De rapportage asbestinventarisatie conform certificatieschema procescertificaat asbestinventarisatie en asbestverwijdering zijn opgenomen in de dataroom. Ook de aanvullende rapportage asbestonderzoek inspectiesleuf SL106 is in te zien in de dataroom. De conclusie van dit aanvullende onderzoek is dat er een hogere asbestconcentratie is dan de interventiewaarde en dat het aangetroffen asbest hechtgebonden is. De verontreinigingen met asbest dienen te worden verwijderd of te worden geïsoleerd doormiddel van het aanbrengen van een duurzame verharding (circa 15 m²).

Bouwkundige staat
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bouwkundige toestand van het verkochte. Bouwkundige gebreken komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de onroerende zaken, schadevergoeding of verrekening.

De bouwkundige keuring is opgenomen in de dataroom.

Oplevering
Het object, de percelen worden expliciet verkocht en opgeleverd in de huidige staat “as is where is”, doch vrij van huur, leeg, ontruimd en bezemschoon.

Energielabel
De opstal Stelledijk 40 heeft energielabel E en heeft een geldigheid tot 5 november 2029.
De opstal Stelledijk 42 heeft energielabel A en heeft een geldigheid tot 5 november 2029.

Niet eigen gebruik
Verkoper heeft het verkochte niet zelf feitelijk gebruikt en kan derhalve niet informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt.

Bestemmingsplan
Stelledijk 40: “wonen”.
Stelledijk 42: “agrarisch”

Vigerend bestemmingsplan: Buitengebied 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van Goes op 2 juni 2011.
De gemeente Goes heeft aan de verkoper aangegeven dat binnen de bestemming “wonen” een beroep/bedrijf aan huis is toegestaan. De maximale oppervlakte daarvan mag maximaal 40 m² bedragen. Een bed & breakfast valt hier ook onder. Er mogen geen activiteiten worden verricht die de huidige verkeersintensiteit nadelig beïnvloeden. U dient dan te denken aan een bedrijvenbestemming, kantoor, detailhandel of bestemming maatschappelijke doeleinden.

Zakelijke lasten
Stelledijk 40:
WOZ-waarde 01-01-2019: € 372.000,-
OZB (eigenaren) 01-01-2020: 527,50

Stelledijk 42:
WOZ-waarde 01-01-2019: 39.000,-
OZB (eigenaren) 01-01-2020: € 101,71.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat de opstallen tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting / BTW
Ter zake van de levering van de onroerende zaken is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting (vooralsnog 2% t.a.v. woningen en aanhorigheden zoals tuin, garage en schuur) verschuldigd. Mogelijk dat hieromtrent wijzigingen optreden afhankelijk van het overheidsbeleid.

Onderzoek plicht koper
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring of andere onderzoeken te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van het onderhoud. Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bezichtigingen
Er worden enkele kijkdagen georganiseerd en kandidaat-kopers worden hier vooraf door de makelaar over geïnformeerd. Bezichtigingen zijn uitsluitend mogelijk op de door de makelaar aangegeven kijkendagen.

Bijzonderheden
De verkoper dient voordat hij kan beslissen of hij al dan niet gunt in het bezit te zijn van een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) van de bieder, welke verklaring niet ouder mag zijn dan twee maanden. Daarnaast kan verkoper in het kader van de Wet Bibob een onderzoek doen naar de achtergronden van de gegadigde koper. De gegadigde koper verklaart hieraan volledige medewerking te verlenen.
Verkoop vindt plaats onder de ontbindende voorwaarden dat:
- verkoper uiterlijk zes weken na gunning niet de benodigde toestemming van het College van Gedeputeerde Staten voor de verkoop heeft ontvangen; en/of
- verkoper zich niet kan verenigen met de door koper overhandigde VOG-verklaring en/of uit het integriteitsonderzoek van de verkoper en/of het Landelijk Bureau Bibob een negatief advies komt (uitsluitend ter beoordeling van verkoper).
Deze verkoop betreft een reguliere onderhandse verkoop en geen verkoop bij inschrijving. Dit betekent dat zodra er een bieding is ontvangen verkoper het bod kan accepteren onder voorbehoud van de bovengenoemde ontbindende voorwaarden. Biedingen die later worden ontvangen kunnen dan niet meer in behandeling worden genomen tenzij de eerdere bieding wordt afgewezen dan wel geen gunning plaats vindt. Indien verkoper “onder bod” is, kunnen kandidaat kopers echter wel hun bieding uitbrengen waarbij deze op volgorde van binnenkomst worden genoteerd.
Bij verkoop van woningen geldt tevens een zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Dit houdt in dat een koopovereenkomst pas tot stand komt nadat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Tevens geldt er voor particuliere kopers 3 dagen bedenktijd nadat de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst door koper is ontvangen.

Zekerheidsstelling
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een kwaliteitsrekening van de begeleidend notaris.

Vraagprijs
€ 519.000,- k.k.

Documenten objecten
Ten behoeve van het due diligence van het object kunt u inloggegevens van de digitale dataroom opvragen via e-mail: info@synchrobedrijfshuisvesting.nl. In de dataroom kunt u alle beschikbare informatie van het object vinden. De toegang tot de dataroom wordt uitsluitend verstrekt na contact met ons kantoor en vindt enkel plaats na toestemming van de verkoper.

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden
ontleend. Alle opgegeven afmetingen zijn indicatief. Deze informatie dient slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden en kan derhalve niet kan worden beschouwd als een aanbod of offerte.

Locatie

Contact opnemen