Goessestraatweg 19, Kapelle

verkocht

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
direct

Bouw

Hoofdbestemming
Belegging
Bouwperiode
-1906

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
3.600 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
436 m²
Luchtbehandelingen
Airco
Bouwlagen
2

Kantoorruimte

Oppervlakte
436 m²
Aantal huurders
1

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan de monumentale villa “Eureka” met een bijbehorend perceel tuin.

De te verkopen onroerende zaken hebben de bestemming ‘’Bedrijf’’ (artikel 4) en “tuin”(artikel 14) . Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1” (artikel... lees meer

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan de monumentale villa “Eureka” met een bijbehorend perceel tuin.

De te verkopen onroerende zaken hebben de bestemming ‘’Bedrijf’’ (artikel 4) en “tuin”(artikel 14) . Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1” (artikel 23). Tevens geldt er een functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf -6” en voor een deel van het getaxeerde een gebiedsaanduiding “wro-zone wijzigingsgebied-6”.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige juridische, technische, milieukundige en feitelijke staat; “as is where is”.

De bouwkundige keuring is op aanvraag beschikbaar.

Afmetingen villa “Eureka”
Begane grond ca. 237 m² VVO
Eerste verdieping ca. 120 m² VVO
Tweede verdieping ca. 79 m² VVO
------------------- +
Totaal ca. 436 m² VVO

De plattegronden zijn op aanvraag beschikbaar.

Kadastraal bekend:
Gemeente: Kapelle
Sectie: U
Nummer: 915
Grootte: 36 a (3.600 m²) (of zoveel meer of minder als na kadastrale inmeting blijken zal). Dit betreft een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte. De kosten van kadastrale inmeting zijn voor rekening van de koper (ca. € 600,-). Er vindt geen verrekening plaats bij meer-/minder m2.

Er geldt een erfdienstbaarheid van uitweg om vanaf het perceel plaatselijk bekend Goessestraatweg 19b te Kapelle te komen en te gaan van en naar de openbare weg over de oprijlanen. Er zal een erfdienstbaarheid van uitweg worden gevestigd ten gunste van DLF ten behoeve van onderhoud gazon tussen Kitskinderscheweg/Goessestraatweg.

Er geldt een publiekrechtelijke beperking: beschermd monument conform de Gemeentewet. Ook is het eigendom belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel ten gunste van Evides NV.

Huurder
Sinds 1 september 2011 huurt Cibus Europe BV de begane grond van villa “Eureka”. Dit is inclusief het gebruik van de gemeenschappelijke parkeerplaatsen direct gelegen voor de opstal.

Er is onderhuur waargenomen aan Captolia Group en Profects. De huidige eigenaar heeft deze onderverhuur gedoogd.

De 1e en 2e verdieping staan sinds januari 2020 leeg. Deze ruimten worden niet te huur aangeboden.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan ‘Kapelle-Biezelinge’ vastgesteld door de Gemeenteraad op 9 februari 2010, heeft het onderhavige de bestemming ‘’Bedrijf’’ (artikel 4) en “tuin”(artikel 14) . Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1” (artikel 23). Tevens geldt er voor een deel van de onroerende zaken een functieaanduiding “cultuurhistorische waarden en een “specifieke vorm van bedrijf -6” alsmede een gebiedsaanduiding “wro-zone wijzigingsgebied-6”.
Het gebruik van de villa “Eureka` ten behoeve van zelfstandige kantoren is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Tot nu heeft de gemeente Kapelle niet handhavend opgetreden en wordt het gebruik als solitaire kantoorruimte gedoogd. De gemeente Kapelle adviseert de nieuwe eigenaar een Omgevingsvergunning aan te vragen voor het huidige gebruik. De gemeente heeft aangegeven een positieve grondhouding te hebben inzake het verstrekken van voornoemde Omgevingsvergunning. Meer informatie kunt u inwinnen bij de heer Peter Vogel van de gemeente Kapelle, bereikbaar op 0113-333110.

Vraagprijs
€ 450.000,- k.k.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar voornoemde erfdienstbaarheid van uitweg en het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten gunste van Evides NV. Voorts verwijst de verkoper naar de eigendomsakten van 7 juli 1958, 7 februari 1973, 5 februari 1976 en 23 september 1984. Voornoemde akten zijn op aanvraag beschikbaar.
In de akte van levering zal ten behoeve van verkoper danwel diens rechtsopvolgers ter zake dit of met een soortgelijk bedrijf een kwalitatieve verplichting en/of een kettingbeding worden gevestigd luidende dat koper en diens rechtsopvolgers dienen te dulden dat het
registergoed door koper en diens rechtsopvolgers (onder algemene en bijzondere titel) altijd zal worden gebruikt conform de huidige bestemming bedrijf en niet is bestemd om te wonen. Koper en diens rechtsopvolgers mogen (als direct of indirect betrokkene) de bestemming van het registergoed niet op hun verzoek wijzigen in een woonbestemming zolang verkoper danwel diens rechtsopvolgers ter zake dit of met een soortgelijk bedrijf daar zijn bedrijfsactiviteiten uitoefent. Koper en diens rechtsopvolgers mogen niet in het registergoed (zelf of te doen bewonen door derden op grond van uur, pacht, vruchtgebruik of ingebruikgeving) wonen zolang verkoper danwel diens rechtsopvolgers ter zake dit of met een soortgelijk bedrijf daar zijn bedrijfsactiviteiten uitoefent. De verplichting zal om het registergoed niet te zullen (doen) bewonen evenwel ook gelden indien het bestemmingsplan in voormelde zin gewijzigd wordt. Aan de kwalitatieve verplichting en kettingbeding zal tevens een boete van twee honderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) gekoppeld worden indien deze wordt overtreden. Tevens zal in de akte van levering een kettingbeding worden
opgenomen dat koper geen bezwaar en/of beroep en/of een gerechtelijke procedure (hoe ook genaamd) zal aantekenen tegen verdere uitbreidingsplannen van verkoper van diens bedrijf en/of verdere bouwplannen van verkoper op het resterende en in eigendom zijnde percelen van verkoper danwel bij enige bezwaar direct of indirect betrokken te zullen zijn.

Algemene erfdienstbaarheden
Hierbij vestigen en aanvaarden partijen ten behoeve en ten laste, over en weer, om niet, al zodanige erfdienstbaarheden als noodzakelijk zijn om de feitelijke situatie, voortvloeiende uit de bestaande bebouwing van het verkochte, respectievelijk de bestaande bebouwing van het in eigendom van verkoper verblijvende grond kadastraal bekend gemeente Kapelle
sectie U nummer 914, voor zover de feitelijke situatie inbreuk mocht maken op de rechten en plichten tussen buurerven uit hoofde van het burenrecht te legaliseren, een en ander speciaal (niet limitatief) voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van communicatie-aansluitingen, de afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken of anderszins, eventuele inbalking, inankering, over- of onderbouw, toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, echter onder bepaling dat, indien goten, rioleringen en andere werken tot gebruik van meerdere percelen dienen, de kosten van onderhoud en vernieuwing van dier werken ten laste van de eigenaren van de betrokken percelen gezamenlijk, ieder voor een gelijk deel komen.
Ingeval de erfdienstbaarheid reeds is gevestigd, wordt die vestiging – zo nodig - nog bij deze door koper bekrachtigd.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het pand tot de datum van eigendomsoverdracht wordt verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
6% overdrachtsbelasting.

Nutsvoorzieningen
De huidige nutsaansluitingen (water/elektra/ gas/riool) zijn verbonden met de achter-/ naastgelegen gebouwen van DLF BV. Na eigendomsoverdracht treden koper en verkoper in overleg omtrent het ontkoppelen van de nutsaansluitingen vanuit de achter-/ naastgelegen gebouwen van DLF BV naar de opstal Goessestraatweg 19. Koper is verplicht om hieraan mee te werken en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor eigen nutsaansluitingen (gas/water/elektra) voor de opstal Goessestraatweg 19. Vanaf datum eigendomsoverdracht tot aan datum ontkoppeling /afsluiting nutsaansluitingen is koper een maandelijks vast (en niet verrekenbaar) bedrag van € 550,- exclusief BTW ten behoeve van het gebruik van de nutsvoorzieningen aan verkoper verschuldigd.

Erfafscheiding
Na eigendomsoverdracht treden koper en verkoper met elkaar in overleg omtrent een te plaatsen hekwerk of groene haag langs de gehele erfgrens achterzijde DLF van het verkochte. De kosten van dit hekwerk worden op 50%:50% basis gedeeld en koper verplicht zich mee te werken aan de plaatsing van het hekwerk of groene haag.

As is where is
De bouwkundige staat van de fietsenberging “het koetshuis” en het schuurtje is, voor zover visueel , in zeer slechte staat.
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de feitelijke, milieukundige, bouwkundige en technische staat van de onroerende zaken.
Koper zal verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle mogelijke aanspraken.
De koper koopt het registergoed voetstoots in de feitelijke staat - niet alleen wat betreft de bodem, maar ook wat betreft de bodemgesteldheid en de milieuaspecten van bodem en grondwater alsook de bouwkundige staat en/of de onderhoudstoestand – waarin die blijken te verkeren bij de feitelijke levering van het registergoed.

Oplevering
Per direct.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Goessestraatweg 19 (4421 AD)” te Kapelle. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Streetview

Locatie

Contact opnemen